Právne vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky www.izd-mri.sk (ďalej len „webová stránka“) je spoločnosť IZD – MRI, s.r.o., IČO: 47 390 948 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Webová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené platnými právnymi predpismi o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k webovej stránke je Prevádzkovateľ, ktorý je zároveň aj oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke. Podmienky používania webovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním tejto webovej stránky dáva návštevníkovi (ďalej len „Používateľ“) súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ dáva právo využívať webovú stránku výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s platnými právnymi predpismi. Prístup na webovú stránku a jej používanie je bezplatný.

Údaje uvedené na webovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Informácie uvádzané na webovej stránke nemôžu byť interpretované ako poradenstvo. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na webovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto webová stránka. S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na webovej stránke povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Obchodné mená, ochranné známky, logá, a produkty na tejto stránke sú chránené v Slovenskej republike aj medzinárodne. Akékoľvek ich použitie Používateľom musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi.