Ochrana osobných údajov IZD – MRI, s.r.o.

Pre spoločnosť IZD – MRI, s.r.o. je veľmi dôležité, aby bolo zabezpečené spracúvanie a ochrana osobných údajov jej pacientov a klientov podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona č. 18/2018 Z. z.), resp. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Z toho dôvodu by sme Vás radi informovali o tom, za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje a ako ich používame, zároveň aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Účel a právny základ spracúvania

Osobné údaje dotknutých osôb (pacienti, klienti) sú spracúvané za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a je založené na nasledovných právnych základoch:

 • Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme,
 • Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pacient, klient, zákonný zástupca alebo splnomocnenec pacienta je povinný poskytnúť osobné údaje na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu, inak následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Uchovávanie osobných údajov zdravotníckym zariadením

Spoločnosť IZD – MRI, s.r.o. bude uchovávať spracúvané osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle §22 zákona č. 576/2004 Z. z. 20 rokov po smrti dotknutej osoby, ostatnú dokumentáciu, 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: Zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z. z.

Vo všeobecnosti môžu byť Vaše údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie odborného vyšetrenia, stanovenia diagnózy a navrhnutia liečebného postupu sprístupnené spolupracujúcemu odbornému lekárovi, ktorý je sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov. Identifikačné údaje daného odborného lekára budú pacientovi oznámené po prvom RTG vyšetrení, ktoré bude vyžadovať konzultáciu odborníka a to podľa oblasti vyšetrenia a podľa odborného zamerania daného lekára (napr. pneumológ, ortopéd, neurológ a pod.).

Vaše údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má tieto práva:

Právo požadovať prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, a ďalej informácie o svojich právach.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo preniesť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla www.dataprotection.gov.sk..

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk

Dotknutá osoba môže svoje právo uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľ:  IZD – MRI, s.r.o.
Adresa: Hlavná 918/2, Galanta 924 00
Zápis v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34611/T
IČO: 47 390 948

Zodpovedná osoba: Mgr. Adriana Sisková
siskova@izd-tt.sk